/[debian]/libonemind-commons-invoke-java/trunk/debian/changelog
ViewVC logotype

Diff of /libonemind-commons-invoke-java/trunk/debian/changelog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1789 by gregoa, Sat Jun 27 16:32:37 2009 UTC revision 1790 by gregoa, Mon Aug 10 16:50:06 2009 UTC
# Line 1  Line 1 
1    libonemind-commons-invoke-java (1.1.0+cvs20090227-2) UNRELEASED; urgency=low
2    
3      * Adjust debian/build.xml to newer maven-ant-helper.
4    
5     -- gregor herrmann <gregoa@debian.org>  Mon, 10 Aug 2009 18:41:45 +0200
6    
7  libonemind-commons-invoke-java (1.1.0+cvs20090227-1) unstable; urgency=low  libonemind-commons-invoke-java (1.1.0+cvs20090227-1) unstable; urgency=low
8    
9    * Initial release (Closes: #519121)    * Initial release (Closes: #519121)

Legend:
Removed from v.1789  
changed lines
  Added in v.1790

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26