/[debian]/libjempbox-java/trunk/debian/changelog
ViewVC logotype

Annotation of /libjempbox-java/trunk/debian/changelog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 431 - (hide annotations)
Fri Nov 17 21:11:14 2006 UTC (14 years, 10 months ago) by gregoa
File size: 156 byte(s)
Load libjempbox-java-0.1.0 into libjempbox-java/trunk.

1 gregoa 431 libjempbox-java (0.1.0-1) unstable; urgency=low
2    
3     * Initial release.
4    
5     -- gregor herrmann <gregor+debian@comodo.priv.at> Fri, 17 Nov 2006 21:28:27 +0100
6    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26